Výroba architektonického modelu - BD v Hadovité


Výroba architektonického modelu bytových domů v Hadovité ul., v Praze -  Michli. I EN I Production of architectural model of block of flats in Hadovitá st.- in Prague 4 - Michle. I DE I Herstellung eines Architekturmodell des Wohnungsbaus. 


www.arxstudio.cz