Soutěž - Vojtěšská huť

05_2015

I cz I Spolupráce v ateliéru ARX studio na soutěžním návrhu na území bývalé Vojtěšské huti v Kladně. Zadáním bylo navrhnout rozvoj území brownfields bývalých hutí poblíž centra města. Předmětem urbanistické studie byly  analýzy a ideový návrh.  Lokalita byla prozkoumána z hlediska sídelních struktur, přírodních útvarů a technické infrastruktury a kulturního dědictví. Naším cílem bylo stabilizovat historické hodnoty a krajinné prvky, a vybrat vhodná místa pro doplnění nové zástavby. Opuštěné  provozy jsme vyhodnotily jako atraktivní pro to,  stát se ikonami městské čtvrti.

I en I A cooperation in ARX studio on cometition proposal of historical smelter in city Kladno. It was assigned to design redevelopment of brownfields area of  former smelters situated close to city center. Main points of urban proposal are analyses and masterplan. The area was analized with a focus on place structure, nature, technical infrastructure and cultural heritage. Our goal was stabilize historical values and landscape elements and select the right places for new building development. The abandoned industrial building we evaluated to be icons of city district. 

I de I Eine Kooperation im ARX-Studio an einem Wettbewerb Entwurf der historischen Schmelze in der Stadt Kladno. Es wurde beauftragt, die Brachflächen ehemaliger Schmelzhütten in der Nähe des Stadtzentrums zu sanieren. Die Hauptpunkte des Stadtvorschlags sind Analysen und Masterplan. Das Gebiet wurde mit Schwerpunkt auf Ortsstruktur, Natur, technischer Infrastruktur und kulturellem Erbe analysiert. Unser Ziel war es, historische Werte und Landschaftselemente zu stabilisieren und die richtigen Orte für die Neubauentwicklung auszuwählen. Das verlassene Industriegebäude.

Info: www.arxstudio.cz